تحليلي برجايگاه آينده پژوهي در برنامه ريزي راهبردي توسعه شهري در ايران

تحليلي برجايگاه آينده پژوهي در برنامه ريزي راهبردي توسعه شهري در ايران

رامين ساعدموچشي- طاها رباني

چکيده:

اگرچه انديشه انساني همواره رو به سوي آينده داشته است اما روش هاي علمي نگرش به آينده(آينده پژوهي) قدمتي برابر با جند دهه دارد. در اين ميان شهر به عنوان کانون پويايي و نوآوري جايگاه خاصي در انديشه آينده پژوهان دارد و بازتاب آن در طرح هاي توسعه شهري به عنوان راهنماي توسعه آتي شهرها قابل مشاهده است. پژوهش پيش رو برآن است تا با روشن ساختن جايگاه آينده پژوهي در طرح هاي توسعه شهر و به طور مشخص  طرح هاي راهبردي توسعه شهر به عنوان رويکردهاي نوين برنامه ريزي شهري در ايران، تحليلي بر اين ارتباط و پيوند ارائه دهد. روش مطالعه در اين پژوهش تحليلي- توصيفي است. بررسي ها حکايت از اين دارد که علي رغم استفاده از مدل هاي ترکيبي آينده پژوهي در اين طرح ها، نقص هاي جدي در روش تدوين و گستره آينده پژوهي در آنها قابل مشاهده است.

 واژگان کليدي:

آينده پژوهي، برنامه ريزي راهبردي توسعه شهري، ايران

دانلود

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *