درباره ی ما

طاها ربانی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری در دانشگاه تربیت مدرس است. ایشان از سال ۲۰۱۳ تاکنون عضو فدراسیون جهانی آینده پژوهی است، پایان نامه ارشد و رساله دکتری ایشان در ارتباط با آینده پژوهی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای بوده است.

عنوان پایان نامه ارشد: کاربرد آینده پژوهی و تفکر راهبردی در برنامه ریزی توسعه شهری

عنوان رساله دکتری: تبیین الگوی آینده نگاری در مدیریت توسعه پایدار شهری (کلانشهر تهران)

طاها ربانی همچنین بعنوان پژوهشگر آینده نگاری شهری و منطقه ای در تعداد قابل توجهی از برنامه های امایش استانی کشور از جمله (آینده نگاری استان های فارس، بوشهر، البرز و تهران) فعالیت داشته است. بعضی از مهمترین افتخارات و فعالیت های ایشان به شرح زیر است :

پژوهشگر برگزیده در پنجمین جشنواره پژوهش های برترین های پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری- در بخش آینده پژوهی شهری

مولف کتاب: آینده پژوهی پاردایمی نوین در برنامه ریزی شهری و منطقه ای، ۱۳۹۵، انتشارات دانشگاه تهران – مستخرج از پایان نامه ارشد

کسب رتبه ۱ برنامه ریزی روستایی و رتبه ۳ برنامه ریزی شهری در کنکور سراسری مقطع ارشد(جغارفیا)، سال ۱۳۸۸

دریافت جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان ۱۳۹۵

آشنایی با تکنیک ها و نرم افزارهای زیر در حوزه ی آینده نگاری و سناریو نگاری

برگزاری کارگاه های مشارکتی آینده نگاری و تسهیل گری آینده نگاری(تجربه حضور و مدیریت بیش از ۶۰ کارگاه در استان های مختلف)

تصمیم گیری پابرجا – Robust decision making

تحلیل اثرات متقاطع با استفاده از نرم افزار های MICMAC , SCENARIO WIZARD

سنجش و تحلیل عدم قطعیت ها با استفاده از شاخص اجماع

تحلیل بازیگران با استفاده از نرم افزار MACTOR

مدلسازی مبتنی بر نقشه های شناخت فازی(FCM)

نرم افزار SCENARING tools