برگزاری اولین کارگاه آموزشی – کاربردی آینده نگاری منطقه ای با رویکرد آینده توسعه استان بوشهر

برگزاری اولین کارگاه آموزشی – کاربردی آینده نگاری منطقه ای با رویکرد آینده توسعه استان بوشهر ۱۱/۳/۹۵

این کارگاه شامل دو بخش آموزشی و مشارکتی بود که در بخش آموزشی کارگاه، ابتدا آقای دکتر ایرج نبی پور استاد دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و از فعالین بومی استان در زمینه آینده نگاری مباحث خود را در مورد مفاهیم بنیادین آینده نگاری و روشهای رایج آن در جهان ارائه نمودند.

در ادامه آقای دکتر مجتبی رفیعیان عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس سخنان خود را در مورد دیدگاه های آینده نگاری و برنامه ریزی و تجارب آینده نگاری منطقه ای ایراد نمودند.

در پایان کارگاه بخش اول دکتر طاها ربانی عضو فدراسیون بین المللی آینده پژوهی(WFSF) در مورد تفکر ارزشی و روشهای شناسایی اهداف و همچنین فرآیند شناسایی پیش نویس اولیه اهداف استان بوشهر مطالب خود را ارائه نمودند.

پس از پایان یافتن بخش آموزشی برنامه، در بخش دوم اهداف شناسایی شده برای توسعه آینده استان به بحث گذاشته شد و هر کدام از حضار نظر خود را در مورد اهداف بیان نمودند. بر اساس نظرات حضار محورهای اهداف ارائه شده به روز شده و مقرر گردید محورها و اهداف هر کدام مورد تجدید نظر قرار گیرد.

در خاتمه با توجه به مشارکت فعال مدیران و مسئولین استان و استماع نظر حاضرین ، مقرر گردید که اهداف ذیل معیار و ملاکی برای تدوین اهداف بنیادین در برنامه آمایش استان بوشهر قرار بگیرد:

برقراری توازن بین اقتصاد استان و اقتصاد ملی و ارتقای سهم استان از نفت و گاز.

تبدیل استان به قطب فن آوری و اقتصاد دانش بنیان در عرصه های مزیتی استان.

حفظ محیط زیست و ارتقای تاب آوری سواحل.

تبدیل استان به قطب تربیت نیروی انسانی متخصص در زمینه توسعه دریا محور و نفت وگاز.

تبدیل استان به هاب تجارت، بازرگانی و ترانزیت کالا.

لینز ۲۱ – آینده نگاری برای شهر لینز(استرالیا)

لینز ۲۱
آینده نگاری برای شهر لینز(استرالیا) یکی دیگر از مثالهای آینده نگاری است که در سطح یک شهر انجام شده است. این پروژه طی سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ انجام شد. هدف این آینده نگاری طراحی خلاق آینده ی شهر لینز برای قرن ۲۱ بود. این آینده نگاری بر اساس مشارکت عمومی ادامه خواندن “لینز ۲۱ – آینده نگاری برای شهر لینز(استرالیا)”